ΑρχικήΑρχική  ΦόρουμΦόρουμ  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Σημαντικό -- Exclamation ΠΡΟΦΙΛ

Μοιραστείτε | 
 

 Δελτια Πώλησης

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Fisherman
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 686
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Δελτια Πώλησης   Κυρ 22 Ιουλ 2012 - 23:07

ΚΑΝ(ΕΚ) 1224/2009

Άρθρο 64

Περιεχόμενο των δελτίων πώλησης

1. Τα δελτία πώλησης που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και την ονομασία του αλιευτικού σκάφους από το οποίο εκφορτώθηκε το προϊόν·

β) το λιμάνι και την ημερομηνία εκφόρτωσης·

γ) το όνομα του επιχειρηματία ή του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους και, εάν διαφέρει, το όνομα του πωλητή·

δ) το όνομα και τον αριθμό ΦΠΑ του αγοραστή, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου ή άλλον αποκλειστικό αναγνωριστικό αριθμό·

ε) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα αλιεύματα·

στ) τις ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό μονάδων·

ζ) για όλα τα προϊόντα, τα οποία υπάγονται, κατά περίπτωση, σε προδιαγραφές εμπορίας, το ατομικό μέγεθος ή βάρος, την ποιότητα, την παρουσίαση και τη φρεσκότητα·

η) όπου ενδείκνυται, τον προορισμό των προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά (μεταφορά, χρησιμοποίηση για ζωοτροφές, παραγωγή αλεύρων για ζωοτροφές, για δολώματα ή για μη-διατροφικούς σκοπούς)·

θ) τον τόπο και την ημερομηνία της πώλησης·

ι) ει δυνατόν, τον αριθμό αναφοράς και την ημερομηνία του τιμολογίου και ενδεχομένως, τη σύμβαση πώλησης·

ια) ανάλογα με την περίπτωση, μνεία της δήλωσης ανάληψης που αναφέρεται στο άρθρο 66 ή του παραστατικού μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 68·

ιβ) την τιμή.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119.

Άρθρο 65

Εξαιρέσεις από απαιτήσεις για δελτία πωλήσεων

1. Με τη διαδικασία του άρθρου 119, η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής του δελτίου πώλησης στις αρμόδιες αρχές ή σε άλλους οργανισμούς εξουσιοδοτημένους από το κράτος μέλος, προκειμένου περί αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται από ορισμένες κατηγορίες κοινοτικών σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων ή για εκφορτωθείσες ποσότητες αλιευτικών προϊόντων που δεν υπερβαίνουν τα 50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους ανά είδος. Οι απαλλαγές αυτές είναι δυνατόν να χορηγούνται μόνον εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει θεσπίσει αποδεκτό σύστημα δειγματοληψίας, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 25.

2. Οι αγοραστές προϊόντων μέγιστου βάρους 30 kg τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά, αλλά χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική κατανάλωση, απαλλάσσονται από τις διατάξεις των άρθρων 62, 63 και 64. Τροποποιήσεις του ορίου αυτού εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 119.


ΚΑΝ(ΕΚ) 404/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Δελτία πώλησης

Άρθρο 90

Γενικοί κανόνες

1. Στο δελτίο πώλησης αναφέρεται ο αριθμός των προσώπων όπως ορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 σημείο στ) του κανονισμού ελέγχου αν η διαχείριση της σχετικής ποσόστωσης πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα.

2. Ο τύπος της παρουσίασης που ορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού ελέγχου περιλαμβάνει την κατάσταση παρουσίασης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

3. Η τιμή που ορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού ελέγχου εκφράζεται στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση.

Άρθρο 91

Μορφή δελτίων πώλησης

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική ολοκλήρωση και διαβίβαση των δελτίων πώλησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 του κανονισμού ελέγχου.

2. Η ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο μεταξύ των κρατών μελών γίνεται με τη χρήση του μορφότυπου που ορίζεται στο παράρτημα ΧΙΙ και βασίζεται σε γλώσσα επεκτάσιμης σήμανσης (extensible mark-up language-XML). Το πρότυπο XML που χρησιμοποιείται για όλες τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών, Επιτροπής και του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, αποφασίζεται από την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη.

3. Τροποποιήσεις του μορφότυπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται σαφώς και επισημαίνεται η ημερομηνία επικαιροποίησής τους. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν τίθενται σε ισχύ πριν παρέλθουν έξι μήνες από τότε που αποφασίστηκαν.

4. Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει ηλεκτρονικά δεδομένα από άλλο κράτος μέλος μεριμνά για την αποστολή μηνύματος απάντησης στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Το μήνυμα απάντησης περιέχει αποδεικτικό παραλαβής.

5. Τα στοιχεία δεδομένων του παραρτήματος XII που είναι υποχρεωτικά για τους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους φορείς ή πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη να καταχωρίζουν στοιχεία στα δελτία πώλησής τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, είναι υποχρεωτικά και στις ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

6. Τα κράτη μέλη:

α) εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο καταγράφονται σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τρία έτη τουλάχιστον·

β) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούνται μόνο για επίσημους σκοπούς, και

γ) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

7. Σε κάθε κράτος μέλος μια ενιαία αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου είναι αρμόδια για την κοινοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο.

8. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν στοιχεία επικοινωνίας των αρχών που ορίζονται στην παράγραφο 7 και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τον φορέα που αυτή ορίζει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

9. Οιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 κοινοποιείται πάραυτα στην Επιτροπή, στον φορέα που αυτή ορίζει και στα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν τεθούν σε ισχύ.

10. Η μορφή των δελτίων πώλησης που δεν υπόκειται ηλεκτρονική συμπλήρωση και η διαβίβαση αποφασίζονται από τα κράτη μέλη. Τα εν λόγω δελτία πώλησης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου._________________
Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ!!!!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
 
Δελτια Πώλησης
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Hellenic Coast Guard :: Ενότητες :: Αλιεία :: Επαγγελματική Αλιεία :: Νομοθεσία-Βοηθήματα-
Μετάβαση σε: